Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Νέες εκδόσεις 200 - Μετζ Γιεγέρν - Η Μεγάλη Συμφορά (Comic book)


Νέα έκδοση
Kυκλοφόρησε το βιβλίο (κόμικ) του Πάολο Κόσι
«Μετζ Γιεγέρν»
Η Μεγάλη Συμφορά

Από το περιοδικό Αρμενικά και τις εκδόσεις Τσουκάτου

Έ­να σπα­ραχτι­κό δι­ή­γη­μα που πε­ρι­στρέ­φε­ται γύ­ρω α­πό την Αρ­με­νι­κή Γε­νο­κτο­νί­α του 1915, παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φο­ρά ως ει­κο­νο­γρα­φή­γη­μα. Πρό­σω­πα συ­ναι­σθη­μα­τι­κά δε­μέ­να, κυ­νι­κοί πο­λι­τι­κοί, καιροσκόποι εκ­με­ταλ­λευ­τές, ε­ναλ­λάσ­σο­νται α­ρι­στουρ­γη­μα­τι­κά σ’ έ­να κό­μικ σύγχρο­νο, διαχρονικό και πανανθρώπινο. Καταγγέλλει την αναλγησία του ισχυρού και τα εθνικά μίση αλλά ταυτόχρονα υμνεί την αγάπη, την αλληλεγγύη και το αίσθημα δικαίου, διαφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη της πρώτης γενοκτονίας του 20ού αιώνα.
Το βι­βλί­ο, που εί­ναι έρ­γο του βρα­βευ­μέ­νου ι­τα­λού συγ­γρα­φέ­α και καρ­του­νί­στα Πά­ο­λο Κό­σι, προ­λο­γί­ζει η Α­ντό­νια Αρ­σλάν, η με­τά­φραση εί­ναι του Ο­χα­νές-Σαρ­κίς Αγαμπατιάν, η καλ­λι­τε­χνι­κή ε­πι­μέ­λεια του ε­ξω­φύλλου και η τε­χνι­κή ε­πε­ξερ­γα­σί­α του Μά­ικ Τσι­λι­γκι­ριάν (σελ. 144, μέ­γε­θος 17Χ24). Το βι­βλί­ο κυ­κλο­φο­ρεί στα ι­τα­λι­κά, γαλ­λι­κά, αγ­γλι­κά, ι­σπα­νι­κά, κο­ρε­α­τι­κά και τώ­ρα στα ελ­λη­νι­κά, ε­νώ ε­πι­θυ­μί­α του ιταλού εκ­δό­τη εί­ναι να με­τα­φρα­στεί και στ’ αρ­με­νι­κά με α­φορ­μή την ε­πέ­τειο των 500 χρό­νων α­πό την έκ­δο­ση του πρώ­του αρ­με­νι­κού βι­βλί­ου.

Μπο­ρεί­τε να το προ­μη­θευ­τεί­τε α­πό το πε­ριο­δι­κό "Αρ­μενι­κά" (τηλ. 2107640250) την ε­φη­με­ρί­δα «Α­ζάτ Ορ» (τηλ. 210 9575011) και τις εκ­δό­σεις "Τσου­κάτου" (τηλ. 2108817341). ΤΙΜΗ 10 EΥΡΩ.


2012
ΕΤΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΣΕΡΙΦΗ
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!
1962-2012
50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΣ ΣΕΡΙΦΗΣ

3 σχόλια:

  1. Ενδιαφέρον σίγουρα. Όχι στο ύφος των προσωπικών επιλογών, πρωτότυπο όμως.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Θα ήθελα να το διαβάσω. Σίγουρα ένα κόμικς δεν μπορεί να θεωρηθεί ιστορικό ντοκουμέντο, όμως γιατί να μην διαβάσουμε και γι' αυτά τα γεγονότα; Αφορά μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης Ιστορίας, μαζί με την Γενοκτονία των Ποντίων...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...